Referat fra generalforsamling i Sydhavs BMX d 13 marts.

 

 

 

  1. Henrik Hansen blev valgt til dirigent.

 

  1. Tina Ludvigsen blev valgt referent.

 

  1. Valg af stemmetællere.

 

Gitte Fjeldhøj samt Monika Jørgensen blev valgt til stemmetællere

 

  1. Formandens beretning blev forestået af formand Ronny Jakobsen.

Der har i løbet af det seneste år været en del aktivitet i Sydhavs BMX. Her kan bl.a. nævnes:

-      Der er lagt ny gate ned, hvor der er brugt meget tid på at få den justeret.

-      Vi har holdt DM, hvor vi har modtaget meget ros fra de andre klubber.

-      Der har været en helt utrolig opbakning fra alle til de opgaver, der er blevet løst i løbet af sæsonen. Uden de mange hænder ville det ikke kunne lade sig gøre.

-      Der er lagt strøm ind i klubhuset.

-      Sydhavs BMX er blevet medlem af DMU.

Lidt om de kommende år:

-      Klubben er blevet tilbudt en container, således at reposen kan blive udvidet.

-      Bestyrelsen ønsker at bruge nogle af klubbens midler til at på belægning på i svingene.

-      Der er gang i baneombygning.

 

  1. Kassereren gennemgik regnskabet for 2013. Der blev omdelt kopi af regnskabet. Der er i løbet af 2013 brugt en del til banen. Regnskabet ser alt i alt fornuftigt ud.

Regnskabet blev godkendt.

 

  1. Ingen forslag modtaget

 

  1. Kontingent fortsætter uændret. 

 

  1. Valg til bestyrelsen:

 

-      Ronny Jakobsen (genvalgt)

-      Boye Nielsen (genvalgt)

-      Bettina Kristensen

-      Benjamin Skovbro

 

  1. Valg af suppleanter:

 

-      Maibritt Hansen

-      Martin Christiansen

 

10. Valg af revisorer:

 

-      Susanne Hansen (genvalgt)

-      Monika Jørgensen

 

11. Eventuelt

 

Der blev stillet forslag om, at klubben undersøger mulighederne for at søge tilskud til kontingent til trængte familier.

 

Ralf orienterede kort om det kommende års træning. Vi kan indtil videre benytte hallen til træning på de dage, hvor vejret er dårligt.

 

Der blev orienteret om, at Sydhavs BMX er blevet forespurgt af akademiet, hvad klubben kan tilbyde, hvis der ydes et sponsorat fra akademiet i Holeby. Bestyrelsen drøfter dette tilbud.